គម្រោង Tor Inc. គឺជាស្ថាប័នអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញស្ថិតក្នុង US 501(c)(3) ដែលមានការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះតម្លាភាពក្នុងការងារ និងរបាយការណ៍របស់ខ្លួន។

ឯកសារស្តីពីការបង្កើត

Tor Project Bylaws Amended and restated Bylaws for Tor Project, Inc. បើកមើលឯកសារ PDF
Tor Conflict of Interest Policy Policy protecting the organization's interest from officers and directors entering arrangements that might benefit their private interests. បើកមើលឯកសារ PDF
Tor Certificate of Legal Existence Certificate of Legal Existence for Tor Project, Inc. បើកមើលឯកសារ PDF
Tor Articles of Organization as filed Articles of Organization as they were filed by the Commonwealth of Massachusetts, including continuation pages. បើកមើលឯកសារ PDF
Tor Articles of Organization Articles of Organization for Tor Project, Inc. បើកមើលឯកសារ PDF
IRS Determination Letter IRS decision that Tor Project, Inc. is exempt from Federal income tax under section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code. បើកមើលឯកសារ PDF
Form 1023 Exhibit A Form 1023 Exhibit A. បើកមើលឯកសារ PDF
Form 1023 Application for Recognition of Exemption Under Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code. បើកមើលឯកសារ PDF

របាយការណ៍

ឆ្នាំ ប្រភេទ ចំណង​ជើង
2022 IRS 990 2022 IRS Form 990 បើកមើលឯកសារ PDF
2022 AUDIT 2022 Financial Statements បើកមើលឯកសារ PDF
2021 IRS 990 2021 IRS Form 990 បើកមើលឯកសារ PDF
2021 AUDIT 2021 Financial Statements បើកមើលឯកសារ PDF
2021 ANNUAL REPORT 2020-2021 Annual Report បើកមើលឯកសារ PDF
2020 IRS 990 2020 IRS Form 990 បើកមើលឯកសារ PDF
2020 AUDIT 2020 Financial Statements បើកមើលឯកសារ PDF
2020 ANNUAL REPORT 2019-2020 Annual Report បើកមើលឯកសារ PDF
2019 IRS 990 2019 IRS Form 990 បើកមើលឯកសារ PDF
2019 AUDIT 2019 Financial Statements បើកមើលឯកសារ PDF
2018 IRS 990 2018 IRS Form 990 បើកមើលឯកសារ PDF
2018 AUDIT 2018 Financial Statements បើកមើលឯកសារ PDF
2017 IRS 990 2017 IRS Form 990 បើកមើលឯកសារ PDF
2016 IRS 990 AUDIT 2016 IRS Form 990 and Independent Audit Results បើកមើលឯកសារ PDF
2015 IRS 990 AUDIT 2015 IRS Form 990, State of MA Form PC, and Independent Audit Results បើកមើលឯកសារ PDF
2014 IRS 990 AUDIT 2014 IRS Form 990, State of MA Form PC, and Independent Audit Results បើកមើលឯកសារ PDF
2013 AUDIT 2013 State of MA Form PC បើកមើលឯកសារ PDF
2013 IRS 990 2013 IRS Form 990 បើកមើលឯកសារ PDF
2013 AUDIT 2013 Financial Statements បើកមើលឯកសារ PDF
2012 AUDIT 2012 State of MA Form PC បើកមើលឯកសារ PDF
2012 IRS 990 2012 IRS Form 990 បើកមើលឯកសារ PDF
2012 AUDIT 2012 Financial Statements បើកមើលឯកសារ PDF
2012 ANNUAL REPORT 2012 Annual Report បើកមើលឯកសារ PDF
2011 AUDIT 2011 State of MA Form PC បើកមើលឯកសារ PDF
2011 AUDIT 2011 IRS Form 990 បើកមើលឯកសារ PDF
2011 AUDIT 2011 Financial Statements and Audit Report បើកមើលឯកសារ PDF
2011 FISCAL YEAR 2011 Dept of Commerce Data Collection Form បើកមើលឯកសារ PDF
2010 IRS 990 AUDIT 2010 IRS Form 990, State of MA Form PC, and Independent Audit Results បើកមើលឯកសារ PDF
2009 IRS 990 2009 IRS Form 990 បើកមើលឯកសារ PDF
2009 AUDIT 2009 Financial Statements and Audit Results បើកមើលឯកសារ PDF
2009 FISCAL YEAR 2009 Dept of Commerce Data Collection Form បើកមើលឯកសារ PDF
2009 ANNUAL REPORT 2009 Annual Report បើកមើលឯកសារ PDF
2008 IRS 990 2008 IRS Form 990 បើកមើលឯកសារ PDF
2008 AUDIT 2008 Financial Statements and Audit Results បើកមើលឯកសារ PDF
2007 IRS 990 2007 IRS Form 990 បើកមើលឯកសារ PDF