Programma üpjünçiligimiziň durnukly wersiýasyny çykarmazdan ozal aýratynlyklary barlamak we kemçilikleri tapmak üçin alpha wersiýasyny çykarýarys. Işleriň kadaly işlemeýändigine garşy çykmasaňyz we töwekgelçilikleri kabul edip, kemçilikleri tapmaga we habar bermäge kömek etseňiz, diňe Alpha wersiýasyny göçürip alyň.

Tor Browser Android Alpha üçin
Google Play
aarch64 (sig)
armv7 (sig)
x86 (sig)
x86_64 (sig)